Warning: Parameter 2 to MEC_skins::where() expected to be a reference, value given in /home/hrmuratercan/public_html/hracademy.com.tr/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to MEC_skins::join() expected to be a reference, value given in /home/hrmuratercan/public_html/hracademy.com.tr/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
ICF Etik Kurallar | Egitim Kocluk ve Danismanlik

Hakkımızda

ICF Etik Kurallar

ICF Etik Kuralları

Önsöz

ICF, koçlukta mükemmelliğin korunması ve teşvik edilmesinde kararlıdır. Bu nedenle, ICF tüm üyeleri ve unvanlı koçlarından  (koçlar, mentor koçlar, koç süpervizörleri, koçluk eğitmenleri ve koçluk öğrencileri),  etik davranış öğe ve ilkelerine bağlı olmalarını ve ICF temel koçluk yetkinliklerini etkin bir şekilde uzmanlık alanlarında kullanmalarını bekler.

Etik Kurallar, ICF temel değerleri ve ICF koçluk tanımına bağlantılı olarak, tüm ICF Üyeleri için uygun prensipleri, yükümlülük ve yürürlüğe koyulabilir uygulama standartlarını sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm ICF üyeleri ve ICF Unvanlı koçlar aşağıda yer alan Etik Kurallara uymayı taahhüt ederler.

Birinci Bölüm: Tanımlar

 • Koçluk:Koçluk, müşterilerin kişisel ve profesyonel potansiyellerini maksimize etmek amacıyla düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmaktır.
 • ICF Koçu:  ICF Koçu, ICF Profesyonel Temel Yetkinliklerini uygulamayı kabul eder ve ICF Etik Kurallarına uyma yükümlülüğünü almaya ant içer.
 • Profesyonel Koçluk İlişkisi: Koçluk ilişkisi, koçluk süreci tarafların sorumluluklarını belirten bir anlaşmayı  (sözleşme dahil) kapsıyorsa vardır.
 • Koçluk İlişkisindeki Roller: Koçluk ilişkisindeki rolleri netleştirirken müşteri ile sponsor arasındaki ayrımı da belirtmek gerekir. Çoğunlukla müşteri ve sponsor aynı kişilerdir ve bu durumda müşteri olarak adlandırılır. Bir ayrım söz konusu olduğunda ICF bu rolleri aşağıdaki gibi tanımlar:

Müşteri:  Müşteri / Koçluk Alan koçluk hizmeti verilen kişidir.

Sponsor:Ödemeyi yapan ve/veya koçluk hizmetinin verilmesini organize eden, yapan kurum ve onun temsilcileridir. Tüm durumlarda, koçluk bağlantı sözleşmeleri hem müşterinin, hem sponsorun hakları, rolleri ve sorumluluklarını, bunlar aynı kişi değilse açıkça belirlemelidir.

Öğrenci:Bir koçluk eğitim programına kayıtlı veya koçluk sürecini öğrenmek,  geliştirmek amacıyla veya koçluk becerilerini geliştirmek için mentor koç veya koç süpervizörü ile çalışan kişidir.

 • Çıkar Çatışması:Bir koç ve profesyonel olarak, koçun resmi görevlerini objektif olarak yapmasını etkileyecek gibi gözükecek yeterlikte özel veya kişisel çıkarı olduğu bir durum.
İkinci Bölüm: ICF Etik Davranış Standartları 
Kısım 1: Genel Olarak Profesyonel Davranış
Bir koç olarak, ben:
 1. Koçluk eğitimi, koç mentorluğu, koç süpervizörlüğü de dahil olmak üzere tüm koçluk etkileşimlerimde, ICF Etik Kurallarına uygun olarak kendi davranışlarımı yönetirim.
 2. Benim veya başkalarının dahil olduğu herhangi bir etik kuralın çiğnenmesi veya muhtemel ihlali hakkında bilgim olur olmaz, koç, koç mentoru veya eğitimciye yönelik uygun aksiyonlar alacağımı ve/veya ICF ile irtibata geçeceğimi taahhüt ederim.
 3. Etik Kurallarda belirlenen sorumluluklardan haberdar edilmeleri gerekebilecek kurumlar, çalışanları, sponsorlar, koçlar da dahil olmak üzere diğer kişiler ile iletişime geçerim ve onlarda farkındalık oluştururum.
 4. Mesleki etkinliklerimde yaş, ırk, cinsiyet etnik köken, cinsel yönelim, din, ulusal köken veya engellilik dahil olmak üzere yasadışı ayrımcılıktan uzak dururum.
 5. Bir koç olarak sunduklarım, koçluk mesleği ve ICF hakkında yaptığım yazılı ve sözlü açıklamalarda doğru ve gerçek beyanlarda bulunurum.
 6. Koçluk niteliklerimi, uzmanlığımı, deneyimlerimi, eğitimlerimi, sertifikasyonlarımı ve ICF unvanlarımı doğru olarak belirtirim.
 7. Başkalarının çabalarını ve katkılarını tanıyıp, takdir ederim ve yalnızca kendime ait malzemeler için sahiplik iddiasında bulunurum. Bu kuralı ihlal etmenin beni üçüncü kişiler tarafından açılabilecek davalarla karşı karşıya getireceğinin farkındayım.
 8. Koçluk performansımı veya profesyonel koçluk ilişkilerimi bozan, onlarla çatışan veya onlara karışan kişisel konularımı her zaman tanımaya gayret ederim. Gerçekler ve durumlar gerektirdiği takdirde derhal uygun profesyonel destek isterim, ve koçluk ilişki(leri)mi bir süre askıya almak veya tamamen sona erdirmek de dahil olmak üzere uygun aksiyona karar veririm.
 9. Etik Kuralların, müşteriler, sponsorlar, öğrenciler, mentorluk ve süpervizyon ilişkilerim için geçerli olduğunun farkındayım.
 10. Araştırmalarımı yeterlilik, dürüstlük ve genel kabul görmüş bilimsel standartlar ve konuya ilişkin uygulanabilir kılavuzlar çerçevesinde yapar ve raporlarım. Araştırmalarım ilgili kişilerin gerekli onayı ve rızası ile ve katılımcıları olası zararlardan koruyacak bir yaklaşımla yürütülecektir. Bütün araştırma çabaları, araştırmanın yapıldığı ülkenin yürürlükteki yasaları ile uyumlu olacak tarzda gerçekleştirilecektir.
 11. Koçluk bağlantılarım süresince alınan tüm kayıtların, elektronik dosyalar ve mesajlaşmalar dahil, gizliliği, güvenliği ve kişiye özel oluşunu gözönüne alır ve geçerli yasalar ve anlaşmalarla uyumlu olacak şekilde korurum, saklarım ve yok ederim.

ICF üye iletişim bilgilerini (e-posta adresleri, telefon numaraları, vb.) ICF’ce yetkilendirilen tarzda ve kapsamda kullanırım.

Kısım 2: Çıkar Çatışmaları
 1. Bir koç olarak, ben;
 2. Mevcut ve olası çıkar çatışmalarını bilinçli bir şekilde tanımlamaya çalışırım ve bu tür çatışmaları açıkça ifşa ederim. Bu tür bir çatışma ortaya çıkarsa da bu süreçten çekilmeyi öneririm.
 3. İç koç olarak, rolleri netleştiririm. Tüm ilgili taraflar ile koçluk ve diğer fonksiyonel roller arasında oluşabilecek çıkar çatışmalarını gözden geçirir ve sınırları net olarak belirlerim.
 4. Gönderilen müşteriler nedeni ile üçüncü kişilere ödemeyi veya üçüncü kişilerden almayı beklediğim bedeller konusunda müşterimi ve onun sponsorunu bilgilendiririm.

Karşılığı ne biçiminde ödenirse ödensin, adil bir koç/müşteri ilişkisini gözetirim.

Kısım 3: Müşteriler ile Profesyonel Davranış:
 1. Bir koç olarak, ben:
 2. Müşterilerin, potansiyel müşterilerin veya sponsorların koçluk sürecinin veya koç olarak kendimin potansiyel değeri konusunda, etik olarak doğru olduğunu bildiklerimi anlatırım.
 3. Müşterime ve sponsor(lar)a, ilk toplantıda veya öncesinde, koçluğun doğasını, gizliliğin doğası ve sınırlarını, finansal düzenlemeleri ve koçluk anlaşma veya sözleşmesinin diğer tüm koşullarını titizlikle açıklarım ve bunları anlamalarını sağlamaya gayret ederim.
 4. Koçluk ilişkisine başlamadan önce müşterilerim ve sponsor(lar)la açık, koçluk hizmet anlaşmaları veya sözleşmeleri yaparım ve bunlara uyarım. Bu anlaşma veya sözleşme, ilgili tüm tarafların rolleri, sorumlulukları ve haklarını içerecektir.
 5. Müşterilerim ve sponsorlarla olabilecek herhangi bir fiziksel veya farklı etkileşimimi düzenleyen net, uygun ve kültürel duyarlılık taşıyan sınırların farkında olma ve bunları belirleme sorumluluğunu taşırım.
 6. Mevcut müşterilerim ve sponsorları veya öğrenciler, mentorluk alanlar, süpervizyon alanlar dahil herhangi bir cinsel veya romantik yakınlığa girmekten kaçınırım.Dahası, benim destek personelim ve / veya yardımcılarım da dahil olmak üzere taraflar arasında herhangi bir potansiyel cinsel yakınlık olasılığına karşı tetikte olacak ve genel güvenli bir ortam sağlamak amacıyla konuya eğilmek veya bağlantıyı iptal etmek üzere uygun önlemleri alacağım.
 7. Anlaşma veya sözleşme şartlarına uygun olmak kaydıyla, sürecin herhangi bir aşamasında müşterimin koçluk ilişkisini sona erdirebilme hakkına saygı duyarım. Müşterinin koçluk ilişkimizden sağladığı yararda değişiklik olduğuna ilişkin belirtiler konusunda tetikte olacağım,

Başka bir koç veya başka bir kaynaktan daha iyi bir hizmet alacağına inanırsam, müşteriyi veya sponsoru bu değişimi yapması için yüreklendiririm. Gerektiğinde veya uygun olduğunda müşterime başka profesyonellerden hizmet alması konusunda tavsiyede bulunurum.

Kısım 4: Gizlilik / Mahremiyet
 1. Bir koç olarak, ben:
 2. Tüm müşteri ve sponsor bilgileri ile ilgili, yasalar aksini gerektirmedikçe, en üst düzeyde gizlilik sağlarım.
 3. Koç, müşteri ve sponsor arasında koçluk bilgilerinin ne şekilde paylaşılacağı konusunda açık anlaşmalar yaparım.
 4. Koç, koç mentoru, koç süpervizörü, öğrenci koçların eğitimcisi konumundayken, müşteri ve sponsorla, öğrenciyle, mentorluk veya süpervizyon alanla hangi koşullar altında gizliliğin muhafaza edilemez olduğu (örneğin;  yasadışı faaliyet, geçerli bir mahkeme emri uyarınca ya da mahkeme celbi; kendine veya başkalarına yakın veya muhtemel zarar verme riski; vb.) konusunda net anlaşmalar yaparım ve müşterinin ve sponsorunun, öğrencinin, mentorluk veya süpervizyon alanın rızasıyla ve bilerek bu gizlilik sınırını kabul ettiğini yazılı olarak vermesini sağlarım. Yukarıdaki durumlardan birinin uygulanabilirliğine makul biçimde inanıyorsam,  ilgili yetkilileri bilgilendirme ihtiyacını duyabilirim.

Müşterilerime ve onların sponsorlarına verdiğim hizmetlerde benimle çalışanların tümünün ICF Etik Kuralları Kısım 4, Madde 26’da yer alan Gizlilik/Mahremiyet standartları ve uygulanabildiği ölçüde tüm ICF Etik Kurallarına bağlı kalmalarını talep ederim/şart koşarım.

Kısım 5: Sürekli Gelişim
 1. Bir koç olarak, ben:
 2. Mesleki becerilerimin sürekli ve devam eden gelişim ihtiyacını karşılamayı taahhüt ederim.

Üçüncü Bölüm: ICF Etik Yemini

ICF Koçu olarak, müşterilerime ve sponsorlara, iş arkadaşlarıma ve genel anlamda topluma karşı etik ve yasal sorumluluklarımı biliyor ve bunlara uyacağımı kabul ediyorum. ICF Etik Kurallarına uyacağıma, koçluk, mentorluk, eğitim, süpervizyon hizmeti vereceğim kişilere bu standartları uygulayacağıma and içiyorum.

Eğer,  bu Etik Yemini veya ICF Etik Kurallarının herhangi bir maddesini ihlal edersem ICF’in tamamen kendi takdiri ile beni böyle yapmaktan dolayı sorumlu tutabileceğini kabul ediyorum. Dahası, herhangi bir ihlal durumunda ICF’e karşı hesap verebilirliğimin, ICF üyeliğimin ve/veya ICF unvanlarımın elimden alınması gibi yaptırımları da içerebileceğini kabul ediyorum.

Şikayet başvurusu yapmak için linkleri de içeren Etik Uygulama Gözden Geçirme Süreci (Ethical Conduct Review Process – ERW süreci) hakkında, daha fazla bilgi için, lütfen tıklayın.

ICF Global Yönetim Kurulu Tarafından Haziran 2015 de kabul edilmiştir.